Op de Carrousel volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen (uw kind) in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en KIJK (groep 1-2) en door het regelmatig voeren van overleg.

School- Ondersteuningsteam

Als er zich problemen voordoen waarbij we hulp van derden nodig hebben, nemen we contact op met onze reguliere externe hulpverlenende instanties, t.w.: OA, Samenwerkingsverband Passend onderwijs Midden Holland, Jeugdarts, Logopediste, Sociaal Team en Schoolmaatschappelijk werk. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Voor het bespreken van een kind in het School- Ondersteuningsteam (SOT) tekenen de ouders een toestemmingsverklaring.

De leden van het SOT kunnen de school adviseren om nader onderzoek te laten uitvoeren. De school heeft hiervoor jaarlijks een vastgesteld budget. De IB-er bepaalt in samenspraak met de stamgroepleiders en directeur welke leerlingen in aanmerking komen voor onderzoek dat door de school wordt bekostigd.

Externe bureaus

De hulp kan ook elders gezocht worden, op initiatief van ouders en/of op advies van de school. Als ouders hulp zoeken buiten school in samenspraak met of op advies van school, dan adviseert de school bevoegde instanties of bureaus die kinderen onderzoeken en behandelen voor onderwijskundige, opvoedkundige en/of andere ontwikkelingsproblemen. De school ontvangt graag een kopie van het verslag t.b.v. het leerlingdossier. De bevindingen vanuit dit onderzoek kunnen op school worden besproken met de stamgroepleider en IB-er. Onderzoek en behandeling bij deze bureaus komt doorgaans niet voor rekening van de school, maar is mogelijk wel te declareren bij de eigen ziektekostenverzekering.

Als de school geen hulpvragen heeft die alleen vanuit een onderzoek kunnen worden beantwoord en ouders op eigen initiatief en zonder overleg met school een onderzoek laten uitvoeren, dan is het niet vanzelfsprekend dat het onderzoeksverslag wordt opgenomen in het leerlingdossier, de bevindingen op school worden nabesproken en/of invloed hebben op beslissingen t.a.v. het leerstofaanbod, de gang van zaken in de stamgroep, het schooladvies etc.

Behandeling buiten schooltijd

Als een leerling extern in behandeling gaat, gebeurt dit in principe buiten schooltijd, zodat er geen schoolactiviteiten gemist worden. Het is in belang van de leerling (zowel emotioneel, sociaal als cognitief) dat hij/zij volledig kan participeren in alle schoolactiviteiten.

Behandeling tijdens schooltijd

Mocht de behandeling niet na schooltijd kunnen plaatsvinden, dan dient er verlof aangevraagd te worden bij de directeur (volgens de leerplichtwet vallen deze uren niet onder buitengewoon verlof). Wij geven onze leerlingen de mogelijkheid om per schooljaar 25 behandelingen te volgen onder schooltijd. Ouders kunnen hiervoor verlof aanvragen via het aanvraagformulier. Deze behandelingen vinden niet plaats op school. Als leerlingen zelfstandig onder schooltijd naar een behandelaar toegaan, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Indien een leerling les/leerstof mist omdat hij/zij naar een externe hulpverlener gaat, kan de leerkracht niet verplicht gesteld worden om deze leerling de gemiste stof alsnog te laten inhalen.