Op de Carrousel werken we vanuit het Jenaplanconcept en volgens het principe van Handelingsgericht werken. De didactische en pedagogische onderwijsbehoeften zijn per kind verschillend. Wij streven ernaar om in ons onderwijs zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze onderwijsbehoeften.
Deze zorg voor onze leerlingen is gebaseerd op de 1- Zorgroute. De kern van de 1-Zorgroute is dat stamgroepleiders planmatig en Handelingsgericht Werken (HGW) volgens de volgende fasen:

  1. Waarnemen: het verzamelen van gegevens en het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  2. Begrijpen: het benoemen van de onderwijsbehoeften
  3. Plannen: het opstellen van groepsplannen
  4. Realiseren; het uitvoeren en evalueren van ingezette activiteiten.

Aan de hand van deze fasen stellen de stamgroepleiders 2x per jaar een plan op voor alle leerlingen in de stamgroep. Een deel van dit groepsplan kan soms in een andere groep uitgevoerd worden door een andere stamgroepleider (of bijv. een leesouder).
Groepsplannen worden 2x per jaar geëvalueerd in overleg met de intern begeleider; halverwege en aan het eind van de looptijd van het plan. Wanneer het plan onvoldoende resultaat oplevert, kan worden besloten een beroep te doen op de intern begeleider voor observatie en/of pedagogisch- didactisch onderzoek.
Met deze 1-Zorgroute sluiten we zo goed mogelijk aan op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Intern begeleider

Binnen de school hebben zijn er twee intern begeleiders (IB-er’s). De IB- er coördineert de extra ondersteuning voor leerlingen. Zij begeleidt het handelingsgericht werken (HGW), zij voert gesprekken met stamgroepleiders, zij organiseert de groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen. Dit alles wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys (LVS).

Externe begeleiders

Mochten er vragen onbeantwoord blijven voor stamgroepleiders en de IB-er dan kan er, in samenspraak met ouders, voor gekozen worden om externe hulp aan te vragen. We gaan dan een PAB-traject (Preventief Ambulante Begeleiding) in.
Het PAB-traject houdt in dat we gebruik maken van de expertise van de Onderwijs Specialist van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Midden Holland. Ook kunnen we de expertise inroepen van de schoolbegeleider/orthopedagoog van onze schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies (OA).