Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs, dat is het doel van de wet passend onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2015 hebben alle scholen daarom een zorgplicht. Dat betekent dat de school van keuze waar ouders hun kind aanmelden, de taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden- op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs. Scholen en hun besturen werken daarom samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat het Samenwerkingsverband PO Midden Holland. Hoe het samenwerkingsverband wil werken aan passend onderwijs staat in het ondersteuningsplan dat te vinden is op de website van het samenwerkingsverband www.swv-po-mh.nl.

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan staat hoe de besturen met elkaar willen samenwerken aan passend onderwijs, wat zij willen bereiken en hoe zij dat willen doen. Het ondersteuningsplan wordt tenminste eens in de vier jaar vastgesteld. De afspraken gaan over:

  • De basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden
  • De aanvraag om extra ondersteuning en de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4
  • De terugplaatsing in het reguliere onderwijs na de plaatsing in het speciaal onderwijs
  • De verdeling van het gezamenlijke geld
  • De resultaten die het samenwerkingsverband wil halen.

Een sterke basis, ondersteuning waar nodig, arrangementen waar het moet!

In Midden–Holland willen we dat leerlingen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis en binnen de eigen sociale omgeving naar school gaan. Om dit te kunnen bewerkstelligen, werken we volgens de principes van het handelingsgericht werken aan een hoogwaardige basisondersteuning van scholen. Dan gaat het onder meer om observaties, een aanpak op het gebied van sociale vaardigheidstraining, dyslexie en dyscalculie. We zetten vanuit passend onderwijs in op versterking van het primaire proces.

Om een beeld te krijgen van wat de scholen op dit moment aan ondersteuning kunnen bieden, hebben alle scholen een school- ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit ondersteuningsprofiel is op te vragen bij IB-er en de directeur.