Leuk dat u geïnteresseerd bent in onze school. Ieder kind is in principe welkom op onze school. Wel is ons aannamebeleid erop gericht de gewenste groepsgrootte te waarborgen. We hanteren dan ook een zogenaamde verjaardagslijst.
Wij streven naar een gemiddelde aanname van 43 leerlingen per kalenderjaar en een groepsgrootte van 28 leerlingen per 1 oktober. Wanneer er 43 leerlingen per kalenderjaar zijn aangemeld, kunnen kinderen geplaatst worden op de verjaardagslijst en bekijken we hoe we met de nieuwe aanmeldingen omgaan. Broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten hebben een voorrangspositie. Broertjes en zusjes worden bij voorkeur in aparte groepen geplaatst. Vanaf het moment dat u zoon of dochter 3 jaar is, hoort u van ons of we uw zoon of dochter kunnen plaatsen op school. Mogelijk stellen we de aanname nog even uit tot na een vakantie of starten we een instroomgroep op.

De Carrousel onderscheidt twee groepen leerlingen die zich kunnen aanmelden, namelijk startende instromers en tussentijdse instromers. Startende instromers zijn kinderen die vier jaar worden en voor het eerst naar school gaan. Voor meer informatie over het aanmelden van kleuters zie pagina Inschrijven kleuters. Tussentijdse instromers zijn kinderen die al naar school gaan en instromen vanuit andere basisscholen. Voor meer informatie over aanmelden zij instromers zie pagina aanmelden zij-instromer.

School ondersteuningsprofiel

Bij elke aanmelding onderzoeken we of wij aan de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter tegemoet kunnen komen. Binnen ons Schoolondersteuningsprofiel hebben we als team in overleg met MR en bestuur vastgelegd welke ondersteuning wij binnen de Carrousel kunnen bieden.

Het School ondersteuningsprofiel is op te vragen bij directeur@carrousel.nl.

Eventueel afwijzing van inschrijving

Kinderen zijn vanaf hun vierde verjaardag toelaatbaar in het basisonderwijs en dus vanaf die dag welkom op onze school. Hiervan kan worden afgeweken als:

  • Ouders/ verzorgers de visie en uitgangspunten van de school niet onderschrijven,
  • Het kind overdag niet zindelijk is,
  • De sociale verhoudingen in een groep daartoe aanleiding geven,
  • Het aantal (zorg) leerlingen dermate groot is dat de gewenste minimale begeleiding van de reeds aanwezige leerlingen niet meer gerealiseerd kan worden,
  • Als school niet de juiste ondersteuning kan bieden (staat omschreven in ons Schoolondersteuningsplan),
  • Als het maximaal aantal leerlingen in de beoogde groep reeds behaald is (maximale grootte van 43 leerlingen per jaargroep en een stamgroep van maximaal 28 leerlingen),
  • De leerling een positieve beschikking van een PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) heeft en dus in principe toelaatbaar is voor het speciaal (basis) onderwijs.