Privacybeleid 

Privacyverklaring voor ouders: hoe gaat de Carrousel om met uw persoonsgegevens? 

 Onze school verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk.  De Carrousel vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. De Carrousel is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. 

 Waarom verwerken wij gegevens van uw kind 

De Carrousel verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals het ministerie van Onderwijs en leerplicht. 

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. 

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. 

 Welke gegevens verwerken wij van uw kind 

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij de Carrousel. 

 

Categorie  Toelichting 
1. Leerling gegevens  naam, voornaam  

geboortedatum, geslacht 

overige gegevens te weten: thuistaal, schoolloopbaan 

na inschrijving volgt een intakegesprek waarbij nadere gegevens, in belang van een goede start van het kind op school, in overleg met de ouders, worden vastgelegd 

2. Leerling nummer  BSN-nummer of PGN-nummer 
3. Nationaliteit  aangevuld met geboorteland en geboorteplaats 
4. Ouders, voogd  contactgegevens van de ouders/verzorgers van de leerling: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, opleidingsgegevens, nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, relatie tot het kind, burgerlijke staat 
5. Medische gegevens  gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen 
6. Godsdienst  gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bv.: leerling vrij op bepaalde dag). 
7. Schoolloopbaan  gegevens betreffende de schoolloopbaan en de ontwikkeling van de leerling: 

  • toetsgegevens 
  • begeleidingsgegevens 
  • aanwezigheidsregistratie 
  • groep, leerjaar 
8. Onderwijsorganisatie  gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen 
9. Financiën  gegevens voor bijdragen voor buitenschoolse activiteiten (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders) 
10. Beeldmateriaal  foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming 

Voor een pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig 

11. Leerkracht / intern begeleider  gegevens van leerkrachten en intern begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de school en het geven van onderwijs 
12. Overige gegevens, te weten ….  andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Wet Primair Onderwijs 

 

Wij verwerken ook medische gegevens van uw kind indien dat noodzakelijk is voor de juiste onderwijskundige, specifieke begeleiding. Ook verwerken wij medische gegevens als die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. De Carrousel zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen. 

 

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind 

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. 

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties zoals de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts en het regionale samenwerkingsverband. 

 

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de Carrousel. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. 

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. 

 

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte toetsen is 2 jaar na het beëindigen van de school. Gegevens uit de leerling administratie worden 7 jaar bewaard. 

 

Digitaal leermateriaal 

 De Carrousel maakt gebruik van digitaal leermateriaal. Dit biedt de leerkracht en het kind kansen  

maar brengt ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Als een school gebruik maakt van  

digitaal leermateriaal worden er (meestal) persoonsgegevens verstrekt aan leveranciers. Zij leveren op hun beurt weer informatie terug aan onze scholen. Op die manier kunnen onze scholen bijhouden hoe een individuele leerling presteert, waar nog extra aandacht aan moet worden besteed én hoe hij of zij het doet ten opzichte van de rest van de klas.  

 

Op basis van deze informatie kunnen onze leraren hun onderwijs beter afstemmen op de leerling.  

Adaptief leermateriaal past zich aan op basis van gegevens over het leerproces van de leerling. Dit  

betekent dat er continu leerling gegevens gedeeld worden met leveranciers van leermateriaal én ook weer teruggekoppeld worden naar de school. Om hiermee geen risico op oneigenlijk gebruik van deze gegevens te lopen, maakt de Carrousel goede afspraken maken met de leveranciers over het  

gebruik van leerling gegevens.  Deze afspraken staan in de “privacy-bijsluiters” van de leveranciers.  

 

Met welke leveranciers heeft de Carrousel een bewerkersovereenkomst afgesloten? 

 

Parnassys  Leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem 
Basispoort  De Carrousel maakt gebruik van Basispoort (zie www.info.basispoort.nl). 

Basispoort biedt in opdracht van de school aan leerkrachten en leerlingen toegang tot online educatief materiaal (voor diverse methodieken), door middel van één uniforme inlogprocedure.  

Gynzy  Softwareprogramma met diverse toepassingen voor onze digiborden.  
Muiswerk  Verwerkingssoftware met remediërende functie 
Ambrasoft  Verwerkingssoftware met remediërende functie  
Kijk!  Observatie en registratiesysteem voor kleuters 
Cito  Voor de eindCito groep 8 
OSO  Digitaal overstap Dossier naar het VO  
 
   
   
   

Indien digitaal leermateriaal geen privacybijsluiter biedt, wordt dit leermiddel niet ingezet. 

 

 

Welke rechten hebben ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar 

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. 

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van de school. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. 

 Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. De Carrousel zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen. 

 Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u opheldering vragen bij de directeur van onze school, Birte van Toledo.  Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).