Als school voelen we ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht, dan kunt u met ons in gesprek gaan.

We gaan ervan uit dat u met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat (bijvoorbeeld de stamgroepleider), zodat er gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de bouwcoördinator terecht. Daarna kunt u het probleem voorleggen aan de directeur. Mocht het nodig zijn, dan is er vervolgens nog de mogelijkheid om het probleem voor te leggen aan het bestuur waarna u eventueel een klacht kunt indienen.

De procedure hiervoor is beschreven in de “Klachtenregeling Jenaplanschool De Carrousel”. Deze is op te vragen bij de interne contactpersonen. In onze klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van kinderen, de schoolorganisatie.

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij een onafhandelijke klachtencommissie. De Carrousel is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht, beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

Interne contactpersonen

Met klachten kunt u terecht bij Marijke Zeeman, stamgroepleider middenbouw.

Externe vertrouwenspersoon

Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u die bespreken met de door het bestuur aangestelde externe vertrouwenspersoon mw. Pernille Kruse van de GGD (0182- 545650).

Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Contactgegevens LKC
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
telefoon 030-2809590
fax 030-2809591
U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl

Kindertelefoon

Kinderen kunnen natuurlijk ook altijd de kindertelefoon bellen: 0800-0432.