Voortgang naar het Voortgezet Onderwijs

Wanneer kinderen in groep 8 aanbelanden, is het einde van de basisschooltijd in zicht.  Dan kiezen ouders en kinderen een school voor Voortgezet Onderwijs (VO).  De procedure die wordt gehanteerd om de kinderen naar het VO te verwijzen is sinds het schooljaar 2014-2015 veranderd. Het VO kijkt niet langer naar de behaalde score op de CITO-eindtoets maar is wettelijk verplicht om te kijken naar het advies van de basisschool.
In onze regio is afgesproken dat wij als basisschool het advies onderbouwen met de resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem van de groepen 6, 7 en 8. Deze resultaten worden ingevuld in de plaatsingswijzer. Op basis hiervan wordt een niveauprofiel van het kind gevormd. Wanneer het niveauprofiel en het advies van school overeenkomen is er sprake van een basisprofiel. Indien dit niet het geval is spreken we van een bespreekprofiel. Het VO neemt de uiteindelijke beslissing waar een kind geplaatst wordt.

In november bepalen de stamgroepleiders van de bovenbouw samen met directeur en intern begeleider een schooladvies. Dit advies wordt tijdens de oudergesprekken in november meegedeeld. Ouders en kinderen kunnen zich dan gaan oriënteren tijdens de open dagen in november en februari. Tijdens het tweede oudergesprek wordt het digitaal overdrachtsdossier (DOD) besproken. In het DOD geeft de school onderwijskundige informatie aan het VO. Tijdens dit gesprek worden ook de aanmeldingsformulieren voor de vervolgscholen uitgereikt. De aanmeldingsformulieren moeten uiterlijk 9 maart terug op school zijn zodat wij alle aanmeldingen met de DOD’s voor 15 maart kunnen opsturen. Leerlingen die in aanmerking komen voor leerweg ondersteuning (LWOO) of Praktijkonderwijs (PRO) moeten al eerder zijn aangemeld bij de VO-school van hun keuze.

De meeste kinderen gaan naar scholen in de regio Gouda. Er zijn ook kinderen die kiezen voor scholen buiten de regio. Voor deze scholen kan de aanmeldingsprocedure afwijkend zijn. Alle kinderen van groep 8 ontvangen medio oktober de VO-gids. Hierin staat informatie over alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Gouda. Daarnaast vindt u ook informatie op de site www.kiesjeschoolgouda.nl.

Voortgezet onderwijs