Gedurende het schooljaar wordt er een aantal toetsen afgenomen:

 • methode onafhankelijke/landelijk genormeerde toetsen (Cito, AVI en TTR)
 • methode gebonden toetsen (toetsen behorende bij onze lesmethodes)

Kleutergroep

In de kleuterbouw werken we met KIJK!. Door middel van observaties worden bij alle kleuters de volgende ontwikkelingslijnen gevolgd:

 • zelfbeeld
 • relatie met volwassenen
 • relatie met andere kinderen
 • spelontwikkeling
 • taakgerichtheid en zelfstandigheid
 • grote motoriek
 • kleine motoriek
 • tekenontwikkeling
 • visuele waarneming
 • auditieve waarneming
 • mondelinge taalontwikkeling
 • lichaamsoriëntatie
 • ruimtelijke oriëntatie
 • tijdsoriëntatie
 • beginnende geletterdheid
 • beginnende gecijferdheid
 • ontwikkeling van het logisch denken.

De stapjes in de ontwikkelingslijnen worden gebruikt om activiteiten gerichter aan te bieden.

Onder- midden- en bovenbouw

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de toetsen van Cito voor Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling en Woordenschat. In groep 8 wordt ook nog de toets Studievaardigheden gebruikt.

Middels een vaststaande toetskalender nemen we de Cito- toetsen af.

In groep 8 wordt in april de eindtoets van Cito afgenomen. Voor het schooladvies worden de bevindingen van de stamgroepleider en de resultaten van groep 6 en 7 gebruikt. Zie ook Voortgang naar het voortgezet onderwijs onder het kopje Wat geven we de kinderen mee.

Al deze toetsen zijn methode-onafhankelijk en landelijk genormeerd, dus de resultaten geven ons inzicht in hoe de leerlingen scoren t.o.v. het landelijke gemiddelde van leeftijdsgenoten.

Naast deze landelijk genormeerde toetsen/methode onafhankelijke toetsen volgen we de leerlingen met de methodegebonden toetsen.
Alle toetsgegevens van de methodetoetsen en methode- onafhankelijke toetsen bij elkaar geven, samen met de observaties van de stamgroepleider, informatie voor de rapportages en eventuele speciale hulp.

We zien de toetsen niet als doel maar als hulpmiddel om:

 1. de ontwikkeling van het kind te volgen t.o.v landelijke normeringen en t.o.v. zijn eigen leerdoelen, ook als een kind zich niet volgens het “landelijke gemiddelde” ontwikkelt.
 2. het niveau en de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en zo nodig te verbeteren.

In het leerlingvolgsysteem ParnasSys worden de behaalde resultaten bijgehouden.

Toetskalender

Groep 3 Technisch Lezen, Rekenen, Spelling, Woordenschat januari en mei/juni
Begrijpend Lezen mei/juni
Daarnaast worden de toetsmomenten die behoren bij Veilig Leren Lezen gevolgd
Groep 4 Technisch Lezen, Rekenen, Spelling, Woordenschat

Begrijpend Lezen

januari en mei/juni
Groep 5, 6, 7 Technisch Lezen, Rekenen, Spelling, Woordenschat januari en mei/juni
Begrijpend Lezen januari
Groep 8 Technisch Lezen, Rekenen, Spelling, Woordenschat januari en mei/juni
Begrijpend Lezen oktober
Studievaardigheden oktober