De Jenaplangedachte komt tot uitdrukking in de stamgroepen. Elke keer is het weer een uitdaging om tot een goede indeling te komen en elk jaar zijn wij tevreden als alle puzzelstukjes weer op hun plek vallen. De juiste werking van de stamgroepen is afhankelijk van deze indeling.
Stamgroepen zijn geen vaststaand gegeven. Een natuurlijk moment voor een nieuwe stamgroepindeling is de overgang naar een nieuwe bouw.

Het doel van de indeling is het creëren van evenwichtige en sociaal rijke stamgroepen waarbij het belang van ieder individueel kind ons voor ogen staat.
Voorkomen van broertjes/zusjes in een stamgroep, mogelijke vriendschappen, pedagogisch klimaat en de belasting van stamgroepleiders spelen daarbij een rol. Ook is het gewenst dat de stamgroepen een vergelijkbare grootte hebben.

Ouders spelen bij dit proces van welbevinden van hun kind een essentiële rol. Daarom is het zo belangrijk dat juist ouders hun kinderen de positieve steun bieden die de kinderen nodig hebben. In het begin van ieder nieuw schooljaar voert de stamgroepleider kennismakingsgesprekken met de nieuwe ouders in de stamgroep. Hierin krijgen de ouders de gelegenheid om zelf aan de stamgroepleider te vertellen wat hij of zij echt moet weten over hun kind.

Procedure groepsindeling

Mei Het team stelt tenminste 8 weken voor het einde van het schooljaar de groepsindeling voor het volgende schooljaar op.
Eind mei Vaststelling groepsindeling in het Management team
4 weken voor het einde van het schooljaar 4 weken voor het einde van het schooljaar verspreiding groepsindeling nieuw schooljaar naar ouders.
binnen 10 dagen na bekendmaking Bezwaren tegen de groepsindeling kunnen ouders binnen 10 dagen schriftelijk kenbaar maken aan de schoolleiding.
Indienen van een bezwaar kan als er nieuwe kindgerichte argumenten zijn tegen de voorgestelde groepsindeling die nog niet door het team overwogen waren. Hierin kan geen voorkeur voor stamgroepleiders aangegeven worden.
Binnen 14 dagen na verspreiding indeling Naar aanleiding van een schriftelijk bezwaar zal er een gesprek plaats vinden tussen ouders, de betrokken stamgroepleider(s) en een teamlid. Het doel hiervan is het uitwisselen en verhelderen van de standpunten van de school en de ouders.
De directeur neemt samen met het MT na de gesprekken met de ouders het uiteindelijke weloverwogen besluit voor de definitieve groepsindeling.
2 weken voor het einde van het schooljaar De definitieve indeling wordt uiterlijk 2 weken voor het einde van het schooljaar bekendgemaakt.
Laatste woensdag van het schooljaar Stamgroep wisseldag: alle kinderen maken kennis in de nieuwe stamgroep