Non – discriminatiecode

Voor ons als Jenaplanschool geldt dat alle kinderen en volwassenen gelijk zijn en dat iedereen evenveel rechten en plichten heeft. Dat heeft geresulteerd in het onderschrijven van de non–discriminatiecode. Wat … Lees Meer

Hoofdluis

Hoofdluis is een lastig, maar een veel voorkomend probleem. Helaas komt hoofdluis op alle scholen (dus ook op die van ons) voor. De ‘kriebelbrigade’ (een werkgroep van ouders) controleert alle kinderen … Lees Meer

Schoolmaatschappelijk werk

Opvoeden is niet makkelijk. Somt loopt u met uw kind tegen problemen aan waar u geen oplossing voor weet. Dit kan veel vragen oproepen: Waarom luistert mijn kind niet naar … Lees Meer

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouders terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van opgroeien … Lees Meer

Passend onderwijs

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs, dat is het doel van de wet passend onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2015 hebben alle scholen daarom een … Lees Meer

Protocol inschakelen externe hulp

Op de Carrousel volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen (uw kind) in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en KIJK (groep 1-2) en door het regelmatig voeren van overleg. School- Ondersteuningsteam Als … Lees Meer

Dyslexie

Als de lees- en/of de spellingontwikkeling ver beneden onze verwachting blijft en de problemen zeer ernstig en hardnekkig zijn, kan er sprake zijn van dyslexie. Op het moment dat we … Lees Meer

Handelingsgericht werken

Op de Carrousel werken we vanuit het Jenaplanconcept en volgens het principe van Handelingsgericht werken. De didactische en pedagogische onderwijsbehoeften zijn per kind verschillend. Wij streven ernaar om in ons … Lees Meer

Toetsen en toetskalender

Gedurende het schooljaar wordt er een aantal toetsen afgenomen: methode onafhankelijke/landelijk genormeerde toetsen (Cito, AVI en TTR) methode gebonden toetsen (toetsen behorende bij onze lesmethodes) Kleutergroep In de kleuterbouw werken … Lees Meer